K čemu slouží svěřenský fond?

Svěřenské fondy jsou velice stručně řečeno tradiční metodou právní ochrany majetku a soukromí, která se nově uplatňuje i v České republice. Založit svěřenský fond si mohou jak fyzické, tak i právnické osoby a to za účelem soukromým nebo veřejně prospěšným. Mohou do něj vložit část svého majetku, který vyčlení ze svého vlastnictví. Tento majetek je poté nadále anonymní, ale pečuje o něj nikoliv vlastník, ale správce, kterého si vlastník, tedy zakladatel fondu určí. Náplní správce je jednak kontrola, jak je naplňován účel fondu, a jednak rozmnožování majetkové podstaty. Vedle správce zakladatel určí také benefienta, který má jako jediný nárok na prospěch ze svěřenského fondu.

Jak fond založit?

Zakladatel musí k založení svěřenského fondu učinit následující kroky:

Specifikovat část majetku, kterou chce do svěřenského fondu vložit. Může to být v podstatě cokoliv, tedy jak nemovité, tak movité věci, obchodní podíly, peníze na bankovním účtu atd.

Zvolit způsob nakládání s tímto majetkem a určit správce, jehož úkolem bude plnění svěřených úkolů

Určit benefienta, který jediný bude mít právo z majetku profitovat

Jak svěřenský fond funguje?

Zakladatel vyhotoví statut svěřenského fondu, který obsahuje pravidla plnění vlastnických práv. Hlavním účelem fondu je ochrana majetku, ke kterému zakladatel okamžikem jeho založením ztrácí

svá vlastnická práva. Ta od okamžiku založení zajišťuje správce svěřenského fondu.

Formy využití svěřenských fondů

Pokud si svěřenský fond založí fyzická osoba, činí tak v zájmu ochrany části svého majetku a finančního zajištění sebe i celé rodiny najen na stáří. Tímto způsobem může fyzická osoba ochránit svůj majetek před lehkovážným nakládáním, případně i před exekucí.

Právnické osoby využívají založení svěřenského fondu převážně k rozdělování majetku mezi společníky a zaměstnance v podobě zaměstnaneckých benefitů, ale také k ochraně svého majetku před hrozbou insolvenčního řízen.